Wat is pedagogische observatie?

Wat is pedagogische observatie?

Observeren als hulpmiddel bij het opvoeden.

 

We onderscheiden bij pedagogische observatie de volgende vijf stappen.

 

Stap 1

Het formuleren van een probleemstelling vanuit de praktijk

Op grond van meestal vage indrukken wordt de vraag gesteld:’wat wil ik door middel van observaties te weten komen van dit kind?’.

Stap2

Het omzetten van een probleemstelling in een observatieopdracht

De stap bestaat uit twee kleinere stappen:

2.1: de probleemstelling omschrijven in termen van waarneembaar gedrag

2.2: het kiezen van een registratiemethode

Stap3

Een nauwkeurige observatie en registratie

Stap4

Het interpreteren van de observatiegegevens

Bij deze interpretatie worden ook andere gegevens betrokken, bijvoorbeeld de ontwikkeling van het kind en milieugegevens.

Stap5

Een antwoord zoeken op de vraag:

‘Hoe kan ik dit kind het beste helpen?’

We kunnen hier een voorlopige conclusie trekken

 

 

What is pedagogical observation?
Observing as a tool for nurturing

we distinguish pedagogical observation in the following five steps.

Step 1
the formulation of a problem in practice

On the basis of vague impressions are usually asked: 'what do I want through surveys to find out of this child. "
Step2
Turning a problem into an observation assignment

The step consists of two smaller steps:
2.1: describe the problem in terms of observable behaviour
2.2: choosing a method
Step3
Accurate observation and recording
Stap4
The interpretation of observational data

In this interpretation, other relevant data, such as child development and environmental data.
Stap5
Find an answer to the question:

How can I best help this child?
"
We can draw a preliminary conclusion

Een aantal richtlijnen

Een aantal richtlijnen

 

- Probeer zo objectief mogelijk te observeren, dat wil zeggen: probeer bij het observeren zo min mogelijk te interpreteren

- Wees je steeds bewust van je eigen referentiekader (= geheel van normen, waarden en overtuigingen van waaruit iemand oordeelt en handelt). Hierdoor zie je vaak het eerste in de ander wat jou zelf het meest bezighoudt!

- Als je met meer dan een persoon observeert, dan wordt de kans groter dat de mogelijke interpretaties kloppen.

- Stel van tevoren duidelijke observatiedoelen in neutrale termen van gedrag.

- Observeer meerdere keren: beter drie keer een kwartier dan een keer 45 minuten

- Probeer als observator zo min mogelijk op te vallen

- Zoals altijd: wees eerlijk in je observaties!

 

 

Several guiding lines
 
- Try to observe as objectively as possible, ie try to observe as little as possible to interpret
- Be more aware of your own frame of reference (= set of norms, values and beliefs from which a person considers and acts). As you often see the first in the other as you own the most active!
- If you observe more than one person, the more likely that the possible interpretations are correct.
- Set clear observation of previously neutral targets in terms of behaviour.
- Observe several times better than three quarters of a time 45 minutes
- Try as observer as little as possible to fall
- As always: Be honest in your observations!

Een aantal registratiemethoden

Een aantal registratiemethoden

 

A. Een observatieverslag

Wel of niet uitvoerig in zijne gedrag weergeven. Het is goed van ten voren een aantal richtlijnen op te stellen aan de hand waarvan het verslag gemaakt wordt.

B. dagboekbeschrijving

Elke dag worden de belangrijkste observaties kort weergegeven. Doel: een meer compleet verslag over een lange periode.

C. de turfmethode

Van tevoren moet duidelijk zijn welke gedrag geturfd moeten worden. Turven is zoiets als: ieder keer een streepje zetten als je de gedraging waarneemt.

D. Registratie aan de hand van categorieën

Van tevoren wordt een aantal categorieën vastgesteld waarop iemand bekeken wordt.

Voorbeeld: Spelgedrag - Categorieën: speelt niet mee, komt tot constructief spel, is overactief.

E. Tijdsduur-registratie

Het is van belang te registreren hoe lang bepaalde gedragingen duren en dat deze gegevens worden genoteerd.

 

Several registration methods

A. An observation report
Whether or not his conducting his behaviour view. It is good to draw a number of guidelines on which the report is made.
B. diary description
each day, the main observations briefly displayed. The aim: a more complete report on a long period.
C. the peat method
Advance should be made clear what behaviour should be peat. Peat is something like: every time a dash if you practice it.
D. Registration on the basis of categories
in advance a number of categories by which a person is viewed.
Example: playing behaviour - Categories: doesn’t play, is a constructive gamer, is active.
E. Duration registration
it is important to record how long certain behaviours continue and that this information be noted.

Observatie-en registratiemethoden (verschillende methoden)

Observatie-en registratiemethoden

 

Verschillende manieren observeren

 

A. observeren met een videocamera

Voordeel: erg objectief. Je kunt precies terughalen wat er gebeurt is.

Nadeel:

Soms kan de aanwezigheid van een camera storend zijn

B. observeren met pen en papier

Voordeel: je kunt vrij nauwkeurig volgen wat er gebeurt.

Nadeel: de geobserveerde(n) kan (kunnen) gestoord worden door de nadrukkelijke aanwezigheid van een schrijvende observator

C. achteraf de observaties opschrijven

Voordeel: de kinderen/cliënten worden niet afgeleid door een observator

Nadeel: je kunt een aantal observatiegegevens vergeten

D. De observaties direct aan de cliënt voorleggen

Voordeel: je kunt direct het waargenomen gedrag bespreekbaar maken. Deze methode wordt vaak gehanteerd in verschillende soorten therapieën.

Nadeel: niet zo goed toepasbaar bij kinderen.

E. one way screen ( spiegelwand, zien zonder zelf gezien te worden)

Voordeel: je wordt niet gestoord door de observator

Nadeel: het heeft ‘iets stiekems’ (gluren) als je de cliënt er niet over geïnformeerd hebt of als deze methoden tegen zijn wens wordt toegepast.

 

 

Several ways to observe

A. observation with a video camera
Advantage: very objectively. You can recall exactly what happened.
Disadvantage:
Sometimes the presence of a camera is disruptive
B. observe using pen and paper
Advantage: you can closely monitor what happens.
Disadvantage: the observed (n) may (may) be disturbed by the strong presence of a written observer
C. afterwards writes observations
Advantage: the children / clients are not distracted by an observer
Disadvantage: You can use a number of observation details
D. The observations directly to the client before
Advantage: You can direct the observed behavior are discussed. This method is often used in different types of therapies.
Disadvantage: not as well used to children.
E. one-way screen (mirror wall, without themselves to be seen)
Advantage: you will not be disturbed by the observer
Disadvantage: it has something sneaky (peep) if your client is not informed or do these methods is used against his wishes.

Observatie versus interpretatie

Observatie versus interpretatie

 

Na de observatie proberen we conclusies te trekken. We gaan bij het waargenomen gedrag ‘iets invullen’.Dat zal wel komen door…

Dit invullen noemen we: interpreteren. Interpreteren is dus heel anders dan observeren. Observeren is objectief, interpreteren is veel meer subjectief.

Objectief:

Hij lacht, hij staat alleen, hij draagt een jas

Subjectief:

Hij is blij, hij is eenzaam, hij heeft het koud

De manier waarop je interpreteert is sterk afhankelijk van jouw referentiekader, ook je stemming op het moment.

Definitie: een referentiekader is een geheel van waarden, normen en overtuigingen van waaruit iemand oordeelt en handelt.

Belangrijke regel: zo zuiver mogelijk interpreteren

Interpreteren mag pas na het observeren

 

Als meer dan een observator dezelfde interpretatie van het waargenomen gedrag heeft,is de kans dat de interpretatie klopt een stuk groter wordt.

 

 

Observation versus interpretation

After the observation, we try to draw conclusions. We go to the observed behaviour 'fill something" That will probably come by ...
This filling is called: interpret. Interpreting is very different than watching. Observe is objective, interpretation is much more subjective.
Objective:
He laughs, he stands alone, he wears a jacket
Subjective:
He is happy, he is lonely, he's cold
The way you interpret it is heavily dependent on your frame of reference, even your mood at the moment.
Definition: A reference is a set of values, norms and beliefs from which a person finds and deals.
Important rule: interpret as pure as possible
May interpret only after observing

If more than one observer has the same interpretation of the observed behaviour, the chance that the interpretation is right is much bigger.

Observatiedoelen opstellen

 

Observatiedoelen opstellen

 

Een observatiedoel stel je van tevoren op om gericht te kunnen kijken: wat wil ik precies te weten komen?

 

Je wilt inzicht hebben in de mogelijkheden die deze bewoner heeft om zich te ontwikkelen.

Je wilt iemand goed leren kennen en begrijpen.

Er moet er een zorgplan opgesteld worden.

 

Door jezelf gerichte vragen te stellen en daar antwoorden op te vinden, krijg je meer inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de mensen met wie je werkt.

 

Je gaat aan de hand van een of meer observatiedoelen naar de nieuwe bewoner kijken…


Als je eenmaal een of meer doelen hebt gekozen, dan ga je een bijpassende observatiemethode kiezen.

 

Observation Targets preparation

an observation target set in advance to be able to see addressed: what exactly would I want to know?

You want to understand the possibilities that this resident has to develop.
You want someone good to know and understand.
There should be a care plan drawn up

 

By yourself oriented questions and answers to find, you get more insight into the possibilities and impossibilities of the people with whom you work.

You go to the observation of one or more targets to the new residents see ...

Once you have one or more goals have chosen, then you have a matching observation method.

Drie dimensies van observatie

 

Drie dimensies van observatie

 1.Niet geobserveerd worden

2.Geobserveerd worden zonder dat je erg in hebt

3.Weten dat je geobserveerd wordt

 

 1. je kunt je helemaal opgaan in een activiteit. je bent je niet bewust van je lichaam.
 2. je wordt bekeken maar je hebt het niet in de gaten.
 3. je weet dat je bekeken wordt. Dat kan allerlei effecten hebben, bijvoorbeeld: remmend of stimulerend.

Remmend: iets niet kunnen als iemand anders ‘op je vingers zit te kijken’.

Stimulerend: juist erg goed kunnen presteren bijvoorbeeld als de sporthal vol zit, gevaar is wel dat je je gaat uitsloven

 

 

Three dimensions of observation
1.Not being observed
2. Being observed without you knowing it
3.knowing that you being observed

1. You can totally immerse in an activity. You are you not aware of your body.
2. You being looked but you are not aware of it.
3. You know that you being viewed. This can have various effects, eg inhibiting or stimulating.
Inhibitory: can’t do something while someone else is watching. "
stimulating: very good performance for example when the sports hall is full, danger is that you will be a show off

wat betekent bekeken worden?

Wat betekent bekeken worden?

 Heel goed naar iets of iemand kijken/ erover nadenken

Aangluren -aankijken -aanstaren etc.

 

What is being viewed?
Very good looking at something or someone / thinking about it

staring-keeping eyes on-gaze, etc.

 

wat is observeren?

Kijken: je ogen gebruiken

Waarnemen: iets via de zintuigen in zich opnemen

Observeren: het doelgericht en planmatig waarnemen van gedrag met de bedoeling daar conclusies uit te trekken

Observeren

Observeren is een van de belangrijkste middelen bij het analyseren van een beginsituatie.

 

Er dient antwoord gevonden te worden op de vraag: ‘wat is er aan de hand met het kind/cliënt? Om daarna te kunnen bekijken of het kind/de cliënt het beste geholpen kan worden.

 

Achtereenvolgens komt aan bod:

 • wat verstaat men onder observeren
 • wat betekent ‘bekeken’ worden?
 • Observatiedoelen
 • Observatie versus interpretatie
 • Verschillende observatie en registratie methoden
 • Een aantal richtlijnen om goed te oberveren
 • Wat is pedagogisch observatie
 • Opdrachten

 

Soorten Doelen

Soorten doelen

 

Hoofddoel en subdoelen

Voorbeeld kinderhuis:

 

Hoofddoel:

 

Kinderen in de leeftijd van zes tot en met zestien jaar door middel van gerichte opvoeding en behandeling voorbereiden op hun toekomstige positie in de maatschappij.

Subdoelen:

Het aanleren van sociale vaardigheden zodat de kinderen met andere mensen kunnen omgaan.

Het leren verzorgen van zichzelf en de eigen leefomgeving.

Het behalen van een diploma waardoor de kansen op de arbeidsmarkt toenemen.

 

Werkdoelen

Subdoelen kun je concreter invullen door ze operationeel te maken,we noemen dat ook werkdoelen.

Subdoel:

Het aanleren van sociale vaardigheden

Werkdoel:

De kinderen leren op een prettige wijze contact te leggen met andere kinderen en bezoekers van ons tehuis.

De kinderen worden lid van een club in het dorp om te leren omgaan met andere kinderen.

 

 

Individuele doelen en groepsdoelen

Als er voor een bepaald kind of bewoner in de groep doelen worden opgesteld, bijvoorbeeld bij het opstellen van een behandelingsplan, dan noemen we dit een individueel (behandelings)doel.

 

 

Persoonlijke doelen

De doelen die jij als werker voor jezelf gesteld hebt

 

Afdelingsdoelen

Naast de al genoemde instellings- en groepsdoelen kennen sommige instellingen ook nog afdelingsdoelen: een doel dat voor de hele afdeling geldt

 

 

Activiteitendoelen

Afhankelijke van de activiteit kom je vele mogelijkheden tegen: observatiedoelen, agogische doelen, doelen met betrekking tot de vrijetijdsbesteding, een zinvolle dagbesteding, enzovoort.

 

Pedagogische doelen, hulpverleningsdoelen, gespreksdoelen, begeleidingsdoelen.

Pedagogische doelen: opvoedingsdoelen. Gericht op een of meer ontwikkelingsaspecten

Hulpverleningsdoelen: waar de hulpverlening zich op richt. Bijvoorbeeld: angst kwijtraken.

Gespreksdoelen: wat is het doel van een gesprek?Informatie, beoordeling, enzovoort.

Begeleidingsdoelen: waar richt zich de begeleiding op. Verzorging, zelfredzaamheid.

 

 

 

Formele en informele doelen

Informele doelen zijn niet echt afgesproken en je kunt je er niet op beroepen.

Formelen doen zijn goed over nagedacht en overlegd. Een formeel doel is vastgelegd op papier en niet gemakkelijk te veranderen.

 

Verborgen doelen

Er wordt geheim gehouden wat men wil bereiken.

Een voorbeeld

Sociale indicatie, dit betekent dat men kinderen onttrekt aan de ‘schadelijke’invloed van het gezin. Waarom precies, wordt niet gezegd.

 

 

 

Types of goals

Main and sub
Example kinderhuis:
Headline:
Children between the ages of six and sixteen years through targeted education and treatment for their future position in society.
Sub:
The teaching of social skills so that children can deal with other people.
Learning to care for themselves and their environment.
Obtaining a diploma that job opportunities increase.

Work Goals
Sub can fill them concrete operational, we mention that work goals.
Subgoal:
The teaching of social skills
Job Purpose:
The children learn in a pleasant way to establish contact with other children and visitors to our home.
The children join a club in the village to cope with other children.


Individual goals and group goals
If for a child or resident in the group goals, for instance in the preparation of a treatment plan, then we call this an individual (treatment) purposes.


Personal goals
The goals you set for yourself as a worker have

Department Goals
In addition to the above-mentioned institution and group targets, some institutions also Section objectives: a goal for the entire section shall apply


Activity Targets
Depending on the activity to get many opportunities against observation targets Agogisch goals, goals related to leisure, a useful dagbesteding, and so on.

Educational goals, assistance goals, call targets, guidance targets.
Educational goals: education goals. Targeting one or more aspects of development
Assistance Goals: where the aid is directed. For example: fear to lose.
Call Goals: What is the purpose of an interview?
Information, assessment, and so on.
Counseling Goals: where focused on the guidance. Care, self-reliance.Formal and informal goals
Informal goals are not agreed and you can not rely on.
Formal doing well considered and discussed. A formal object is recorded on paper and not easy to change.

Hidden objectives
There has been what is desired.
An example
Social indication, this means that children beyond the schadelijke'invloed of the family. Why exactly is not said.

waarom doelen stellen (deel 2)

Waarom doelen stellen? ( deel 2)

a.Voor de werker is het duidelijk wat hij of zij wil bereiken.

b.Voor anderen(de groep, de collega’s, de instelling, de buitenwereld)is het duidelijk waar men aan werkt en wat men kan verwachten.

c.Je kunt van tevoren vaststellen welke middelen er nodig zijn om het doel te bereiken.

d.Het is toetsbaar geworden of het doel bereikt is.

 

A. Duidelijk voor de werker zelf

Door een exacte beschrijving te maken van het gedrag dat je wenst te zien bij je bewoners of bezoekers als je het vooropgestelde doel bereikt hebt.

 

B. Duidelijk voor anderen.

Als je duidelijk bent over jou doelen en hoe je die wilt bereiken, Dan weten anderen wat ze van jou kunnen verwachten en kun je eventueel op aangesproken worden.

 

C. Welke middelen heb je nodig.

Als je bewust van bent wat je gaat doen, is het bepalen van de middelen een stuk makkelijker.

 

D. Is het doel bereikt?

Als je van tevoren beschreven hebt welk concreet waarneembaar gedrag je wilt bereiken dan kun je zien of je al ‘klaar’bent. Ook kun je tussentijds evalueren om te bekijken of je op de goede weg bent.

 

 

Why set goals? (Part 2)
a. for the worker is clearly what he or she wants to achieve.
B. for others (the group, colleagues, institution, the outside world) it is clear where one is working and what you can expect.
c. you can determine in advance what resources are needed to achieve the goal.
d. It is verifiable whether the goal is reached.

A. Clear for the worker himself
an exact description of the behaviour you wish to see in your residents or visitors if you set your goal.

B. Clearly for others.
If you are clear about your goals and how you want to achieve, then others know what they can expect  of you and you could be addressed to.

C. What resources do you need?
If you are aware of what you will do, is to determine the resources a lot easier.

D. Is it achieved?
If you have previously described the concrete observable behaviour you want to achieve then you can see whether you are 'done'. You can also interim review to see whether you are on the right track.

 

Waarom Doelen Stellen?

Waarom doelen stellen?

Als je bij een instelling gaat werken, werk je aan hun doelstelling.

Er is eerst onderzoek gedaan naar de behoefte van de doelgroep en er is zorgvuldig afgewogen op welke wijze de instelling aan deze behoefte kan voldoen.

 

Ook als je een activiteit gaat voorbereiden, verdiep je je van tevoren in de behoefte en de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de groep waarmee je werkt.

 

Het is belangrijk om het doel vast te stellen en vast te leggen omdat:

a.Voor de werker is het duidelijk wat hij of zij wil bereiken.

b.Voor anderen(de groep, de collega’s, de instelling, de buitenwereld)is het duidelijk waar men aan werkt en wat men kan verwachten.

c.Je kunt van tevoren vaststellen welke middelen er nodig zijn om het doel te bereiken.

d.Het is toetsbaar geworden of het doel bereikt is.

 

Why set goals?
If you are going to work in a institution, you will be working on their goals.
There is first examined the needs of the target and has been carefully weighed how the institution to meet this need.

Even if you prepare an activity, your floor in advance of the need and the possibilities and impossibilities of the group with which you work.

 


It is important to the objective to identify and to establish that:
a.For the worker it is clear what he or she wants to achieve.
b.For others (the group, colleagues, institution, and the outside world) it is clear where one is working and what you can expect.
c.You can pre-determine what resources are needed to achieve the goal.
d.It is verifiable whether the goal is reached

Doelen gebasseerd op visie

Doelen zijn gebaseerd op visie

Het geheel van normen en waarden van waaruit iemand oordeelt en handel.

Je kunt ook zeggen: de ‘kijk’ dat iemand heeft op zijn werk

 

De kans dat de doelen werkelijk gehaald worden zijn een stuk groter als de visie van de SPW’er overeenkomen met de visie van de cliënt(of zijn ouder).

 

Bij de opstellen van de doelen spelen ook de visie en de identiteit van de instelling een rol.

 

Een instelling draagt een bepaalde levensvisie uit en dit bepaalt de waarden en normen van waaruit gewerkt wordt.

 

 

Goals are based on vision
The set of values from which a person judge and acts..
You can also say: the 'view' that someone has at work

The probability that the targets are actually met a lot higher if the vision of the SPW'er match the vision of the client (or parent).

In preparing the targets are also the vision and identity of the institution involved.

A institution wearing a certain life vision, and this determines the values and standards which they be used

 

Wat is een doel?

Wat is een doel?

 

Een doel is het resultaat wat men nastreeft.

 

Een doel is een eindpunt; maar als dat eindpunt heel ver ligt kunnen we ons ook een of meer tussendoelen stellen. daardoor kunnen ook sneller resultaten geconstateerd worden.

Hierdoor wordt de vooruitgang in het proces zichtbaar en dat kan heel stimulerend werken.

 

What is a goal?

A goal is the result what we pursue.

A goal is an endpoint, but as far end is that we can include one or more intermediate targets.

 

It can also be detected faster results.
This is the progress in the process visible and can be very stimulating. 

doelen stellen (algemeen)

 

Doelen stellen (in het algemeen)

 

Wat is het doel?

Doelen gebaseerd op een visie

Waarom doelen stellen?

Soorten doelen

Wie bepaalt het doel?

Hulpmiddelen bij het formuleren van doelen

Leerdoelen formuleren

Opdrachten

 

 

Setting goals (in general)

what is the purpose?
Targets based on a vision
why set goals?
Types of goals
who determines the goal?
Tools in the formulation of goals
Formulate learning objectives
assignments

 

Doelen Stellen

Doelen stellen

Doelgericht(richting aan je werk geven en duidelijk maken waarmee je me bezig bent).

Je begint met een analyse en vervolgens moet het doel realistisch en haalbaar zijn.

 

Een al stelt de hulpverlener zichzelf doelen,de cliënt heeft ook nog zijn eigen doelen.

Het is de taak van de hulpverlener om de doelen van de cliënt duidelijk te krijgen en zijn eigen doelen daarop af te stemmen.

 

 

 

 

Setting Goals
Targeted (direction to your work and make clear what you are doing).
You start with an analysis and then the goal realistic and achievable.

And even the adviser set himself goals; the client also has its own goals.
It is the duty of the adviser to the goals of the client clear and his goals accordingly.

 

Evaluatie en rappotage

Evaluatie en rapportage

Is de beginsituatie juist geschat?

Is het doel bereikt?

Zijn de middelen goed gekozen?

Hoe was de planning: De tijdsplanning en de taakverdeling?

Hoe verliep de actie?

Wat gaan we volgende keer anders doen?

 

 

Evaluation and reporting
Is the initial situation correctly estimated?
Is it achieved?
Resources are well chosen?
How was the schedule: The timetable and the tasks?
How went the action?
What will we do differently next time?

 

De actie

De actie

Van tevoren over nadenken en enige aandachtspunten op papier zetten, want er kan heel wat gebeuren waar je niet op voorbereid bent. Dus neem je tijd en gelegenheid om bij dit handelen stil te staan.

 

 

 

The action
previously thought and some concerns on paper, because there can happen a lot where you are not prepared for. So take your time and opportunity to stand still with this action

 

De planning

De planning

Of: hoe ga ik het doen?

Hier bekijken we ‘de weg waarlangs’ we ons doel willen bereiken.

Kiezen bijvoorbeeld een bepaalde strategie en werken deze verder uit.

Belangrijk onderdeel:

Tijdplanning: op welke moment moet wat gebeuren, tijd die je hebt om dat doel te bereiken.

Voorbeeld begeleid kamerbewoner:

Tijd vrijlaten voor het gewenningsproces: de nieuwe bewoners mogen hun eigen kamer inrichten, krijgen de huisregels te horen en er zijn gesprekken georganiseerd met andere bewoners.

Daarna afspraken over het leren van een aantal vaardigheden: leren budgetteren, inkopen doen, koken, wassen, schoonmaken, enzovoort.

En vervolgens zijn er gesprekken over scholing of werken.

 

Stap voor stap

 

Ook taakverdeling is belangrijk:

Welke werkgever doet wat op welke moment

 

 

Planning
Or: how will I do it?
Here we look at the 'route' we want to achieve our goal.
For example, choose a strategy and work this further.
Important part:
Time planning: in what must be done now, time you have to achieve that goal.
Example accompanied lodger:
Time release for the habituation process: the new residents may furnish their own room, get the house rules heard and there are talks held with other residents.
Then agree on a number of learning skills: learning budgeting, shopping, cooking, washing, cleaning, etc..
And then there are conversations about education or work.

Step by step

Tasks is also important:
What employer does what at which time